Tôi có thể tham gia chương trình bằng cách nào?

Các nhà sản xuất thiết bị điện – điện tử có thể tham gia chương trình bằng cách ký một hợp đồng thành viên.

Vui lòng liên hệ với văn phòng chúng tôi để biết thêm thông tin.