Thành viên

Hiện có những công ty tham gia Việt Nam Tái Chế dưới đây

  • HP PPS Asia Pacific Pte. Ltd.  
     
  • Apple South Asia Pte. Ltd. 

 

Việt Nam Tái Chế được điều hành bởi Nền tảng Tái chế Việt Nam. Tổ chức này đã chỉ định RLG Asia Pacific Pte. / Reverse Logistics Vietnam là Tổng Thầu quản lý và vận hành chương trình.