Giới thiệu về VRP

Việt Nam Tái Chế được điều hành bởi Vietnam Recycling Platform (VRP) (tạm dịch: Nền tảng Tái chế Việt Nam), một liên minh gồm các nhà sản xuất thiết bị điện.

Thành viên hiện tại là:

  • HP PPS Asia Pacific Pte. Ltd.    
     
  • Apple South Asia Pte. Ltd.

 

Tìm hiểu thêm về

Sứ mạng của chúng tôi >

Ban Điều hành VRP >