Ban Điều hành

VRP được quản lý bởi Tổng Thầu được chỉ định là RLG Asia Pacific Pte Ltd. / Reverse Logistics Vietnam, được tư vấn bởi Hội đồng Tư vấn VRP.

Hội đồng Tư vấn VRP hiện gồm các thành viên dưới đây:

  • HP Asia Pacific Pte. Ltd.  
     
  • Apple South Asia Pte. Ltd